10 SORUDA HERŞEY AVRUPA BİRLİĞİ

 

11-AVRUPA BİRLİĞİ

Soru 1 – İlk olarak ne zaman kurulmuştur?

Avrupa Birliği ya da kısaca AB, toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan üye ülkelerin siyasi ve ekonomik bir örgütlenmesidir. 1992 yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi sonucu, var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. 500 milyondan fazla nüfusuyla Avrupa Birliği, dünya ülkelerinin GSYİH’ye (nominal) göre sıralanışında nominal gayrisafi yurtiçi hasılasının %30’luk bölümünü oluşturur.

Soru 2 – Şu an kaç üyesi vardır?

28 üyesi bulunmaktadır.

AB ÜYE ÜLKELER:

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya.

ADAY ÜLKE:

Türkiye, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Karadağ

Soru 3 – Genişleme evreleri nelerdir?

1973 Danimarka, İrlanda ve İngiltere
1981 Yunanistan
1986 Portekiz ve İspanya
1995 Avusturya, Finlandiya ve İsveç
2004 Estonya, Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, GKRY, Slovakya,                       Slovenya, Malta, Macaristan

2007 Bulgaristan, Romanya

2013 Hırvatistan

Soru 4 – Kurucu üyeleri hangi ülkelerdir?

1951-Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda

Soru 5 – Yönetim merkezleri neresidir?

Brüksel, Strazburg, Lüksemburg

 

Soru 6 – Kabul aşamasında ülkeler neleri gerçekleştirmek zorundadır?

Siyasi Kriterler

AB’ye girmeye aday ülkeler;

 1. İstikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasininvar olması,
 2. Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü,
 3. İnsan haklarına saygı,
 4. Azınlıkların korunması

Ekonomik Kriterler

 1. Arz – talep dengesinin piyasa güçlerinin bağımsız bir şekilde karşılıklı etkileşimi ile kurulmuş olması,
 2. Ticaret kadar fiyatların da liberal olması, piyasaya giriş (yeni firma açılması) ve çıkış (iflaslar) için engellerin bulunmaması,
 3. Mülkiyet haklarını (fikri ve sınai mülkiyet) içeren düzenlemeleri kapsayan yasal bir sistemin olması ve bu yasalar ile düzenlemelerin icra edilebilmesi,
 4. Fiyat istikrarını içeren bir ekonomik istikrara ulaşılmış olması ve sürdürülebilir dış dengenin varlığı,
 5. Ekonomik politikaların gerekleri hakkında geniş bir fikir birliğinin olması,
 6. Mali sektörün, tasarrufları üretim yatırımlarına yönlendirebilecek kadar iyi gelişmiş olması gerekmektedir.

AB içinde rekabet edebilme kapasitesinin sağlanması için

 1. Öngörülebilir ve istikrarlı bir ortamda karar alabilen ekonomik kurumların makro ekonomik istikrarının olması ve bununla beraber işlevsel bir piyasa ekonomisinin varlığı,
 2. Alt yapı, eğitim ve araştırmayı içeren yeterli miktarda fiziki ve beşeri sermayenin olması,
 3. Firmaların teknolojiye uyum sağlama kapasitesinin bulunması gerekmektedir.

 

Soru 7 – Türkiye’nin üyelik durumu nedir?

Türkiye hala aday ülkeler arasındadır.

Soru 8 – Üye olduktan sonra ülkelerde ne gibi farklılıklar yaşanmıştır?

Para birimi değişen bazı ülkeler adaptasyon sorunu yaşamıştır. Örneğin Yunanistan ve İspanya ekonomileri zaman içinde büyük problemler yaşamıştır. Yunanistan hala eski para birimi Drahmi’ye dönüş yapma konusunda referanduma gitmeyi düşünmektedir.

 

Soru 9 – Schengen vizesi ne demektir?

Avrupa Birliği’nin içişleri ve adalet alanında sahip olduğu yetkilerin büyük bölümü 1985 yılında on üye devletin altısının arasında sınır kontrollerinin yavaş yavaş azaltılmasını öngören Schengen Antlaşması’ndan gelmektedir. Schengen Antlaşması’nı uygulayabilmek için katılımcı ülkeler azaltılmış sınır kontrollerinin etkilerinin karşılanması, sığınma hakkı sorunları, dışarıdan göç ve ceza hukuku gibi konuları içeren önlemler almışlardır.Maastricht Antlaşması, Schengen müktesebatını Avrupa Birliği’ne aktarmıştır. Temel amaç Avrupa birliğine üye ülke vatandaşlarının sınırlardan daha rahat olarak geçip seyahat özgürlüklerini genişletebilmektir.

Soru 10 – Euro’nun tarihçesi nedir?

2002’de on iki üye ülke euro adlı ortak bir para birimini benimsedi. O günden bu yana, euro kullanan ülkelerin oluşturduğu euro bölgesi on dokuz ülkeye ulaştı. 2004 yılında Avrupa Birliği, çoğunluğu eski Doğu Bloku ülkelerinden olan on yeni aday ülkenin de birliğe resmen katılmalarıyla tarihindeki en büyük genişlemeyi gördü. Üç yıl sonra,Bulgaristan ve Romanya da birliğe girdi. Birliğin son genişlemesi 2013 yılında Hırvatistan’ın katılmasıyla gerçekleşti.